1.Arrays

01.Write a program that allocates array of 20 integers and initializes each element
by its index multiplied by 5. Print the obtained array on the console.

using System;

  class ArrayOf20Elements
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] array = new int[20];

      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine("Index {0} -> element {1}", i, array[i] = i * 5);
      }
    }
  }

02.Write a program that reads two arrays from the console and compares them element by element.

Обяснение:
Два масива са еднакви, когато дължината и елементите им са еднакви.

using System;

  class CompareTwoArrays
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the two array's: ");
      int arraysLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] firstArray = new int[arraysLength];
      int[] secondArray = new int[arraysLength];

      Console.WriteLine("Enter element's of the first array...");
      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter number: ");
        firstArray[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Console.WriteLine("Enter element's of the second array... ");
      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter number: ");
        secondArray[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      //Compare elements of the two arrays
      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        if (firstArray[i] == secondArray[i])
        {
          Console.WriteLine("{0} = {1}", firstArray[i], secondArray[i]);
        }
        if (firstArray[i] < secondArray[i])
        {
          Console.WriteLine("{0} < {1}", firstArray[i], secondArray[i]);
        }
        if (firstArray[i] > secondArray[i])
        {
          Console.WriteLine("{0} > {1}", firstArray[i], secondArray[i]);
        }
      }
      //Check if two arrays are EQUAL
      bool check = true;

      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        if (firstArray[i] != secondArray[i])
        {
          check = false;
          break;
        }
      }
      if (check == true)
      {
        Console.WriteLine("The two arrays are EQUAL!");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("The two arrays are NOT EQUAL!");
      }
    }
  }

03.Write a program that compares two char arrays lexicographically (letter by letter).

using System;

  class CompareTwoCharArraysLexicographically 
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the two arrays: ");
      int arraysLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      char[] firstArray = new char[arraysLength];
      char[] secondArray = new char[arraysLength];

      Console.WriteLine("Enter elements of the first array...");
      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter letter: ");
        firstArray[i] = char.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Console.WriteLine("Enter elements of the second array...");
      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter letter: ");
        secondArray[i] = char.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int counterEven = 0;
      int counterFirst = 0;
      int counterSecond = 0;
      //Compare elements of the two arrays
      for (int i = 0; i < arraysLength; i++)
      {
        if (firstArray[i] == secondArray[i])
        {
          Console.WriteLine("{0} = {1}", firstArray[i], secondArray[i]);
          counterEven++;
        }
        if (firstArray[i] < secondArray[i])
        {
          Console.WriteLine("{0} < {1}", firstArray[i], secondArray[i]);
          counterFirst++;
        }
        if (firstArray[i] > secondArray[i])
        {
          Console.WriteLine("{0} > {1}", firstArray[i], secondArray[i]);
          counterSecond++;
        }
      }

      if ((counterEven > counterFirst) && (counterEven > counterSecond))
      {
        Console.WriteLine("The two arrays are EQUAL");
      }
      if ((counterFirst > counterEven) && (counterFirst > counterSecond))
      {
        Console.WriteLine("The first array is earlier than second array");
      }
      if ((counterSecond > counterEven) && (counterSecond > counterFirst))
      {
        Console.WriteLine("The second array is earlier than fitst array");
      }
    }
  }

04.Write a program that finds the maximal sequence of equal elements in an array.
Example: {2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 1}  {2, 2, 2}.

Обяснение:
Стойностите на масива се въвеждат от потребителя. В началото текущата
поредица е 1. В цикъла за сравненията има една особеност, че
i < array.Length – 1. Това е така, за да не се излезе от границите на масива
и да се изпише грешка "Index was out of range&quot. Ако текущото число
е равно с предходното, текущата редица продължава и се определя най-добрата
редица. Ако текущото е различно от предходното, от него се започва нова редица.

using System;

  class MaximalSequenceOfEqualElements
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the array: ");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];

      Console.WriteLine("Enter elements of the array...");
      for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter number: ");
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int currentLen = 1;
      int bestLen = 0;
      int elements = 0;

      for (int i = 0; i < array.Length-1; i++)
      {
        if (array[i] == array[i+1])
        {
          currentLen++;
          if (currentLen > bestLen)
          {
            bestLen = currentLen;
            elements = array[i];
          }
        }
        else
        {
          currentLen = 1;
        }
      }

      for (int i = 0; i < bestLen; i++)
      {
        Console.Write(elements);
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }

05.Write a program that finds the maximal increasing sequence in an array.
Example: {3, 2, 3, 4, 2, 2, 4}  {2, 3, 4}.

Обяснение:
Задачата е аналогична на предходната.

using System;

  class MaximalIncreasingSequence
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the arrayaaaaa: ");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];

      Console.WriteLine("Enter elements of the array...");
      for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter number: ");
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int currentLen = 1;
      int bestLen = 0;
      int elements = 0;
      int start = 0;

      for (int i = 0; i < array.Length-1; i++)
      {
        if (array[i] < array[i+1])
        {
          currentLen++;
          if (currentLen > bestLen)
          {
            bestLen = currentLen;
            elements = start;
          }
        }
        else
        {
          currentLen = 1;
          start = i + 1;
        }
      }

      for (int i = elements; i < bestLen + elements; i++)
      {
        Console.WriteLine(array[i]);
      }
    }
  }

06.Write a program that reads two integer numbers N and K and an array of N
elements from the console. Find in the array those K elements that have maximal sum.

using System;

  class FindElementsThatHaveMaximalSum
  {
    static void Main()
    {
      Console.Write("Enter N: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[n];

      Console.WriteLine("Enter elements of the array...");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("Enter number: ");
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Console.Write("Enter K: ");
      int k = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (k <= n)
      {
        int currentSum = 0;
        int maximalSum = 0;
        string currentNumbers = "";
        string numbers = "";

        for (int i = 0; i < array.Length; i++)
        {
          if (i+k > array.Length)
          {
            break;
          }
          for (int j = i; j < i + k; j++)
          {
            currentSum += array[j];
            currentNumbers = currentNumbers + " " + array[j];
          }
          if (currentSum > maximalSum)
          {
            maximalSum = currentSum;
            numbers = currentNumbers;
          }
          currentSum = 0;
          currentNumbers = " ";
        }
        Console.WriteLine("The numbers are: " + numbers);
        Console.WriteLine("The maximal sum is: " + maximalSum);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("ERROR!!! \"K\" must be smaller than \"N\". Try again...");
        Main();
      }
    }
  }

07.Sorting an array means to arrange its elements in increasing order. Write a
program to sort an array. Use the “selection sort” algorithm: Find the smallest
element, move it at the first position, find the smallest from the rest, move it at
the second position, etc.

Обяснение:
Идея на алгоритъма: Намира най-малкия елемент в масива и го разменя с елемента, на първа позиция. След това, от останалите елементи, намира най-малкия и го разменя с този на втора позиция и т.н.

using System;

  class SelectionSortAlgorithm
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the array: ");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];

      Console.WriteLine("Enter elements of the array...");
      for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        Console.Write("Index {0} -> ", i);
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int number = 0;
      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
      {
        for (int j = i+1; j < array.Length; j++)
        {
          if (array[i] > array[j])
          {
            number = array[j];
            array[j] = array[i];
            array[i] = number;
          }
        }
      }

      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(array[i]);
      } 
    }
  }

08.Write a program that finds the sequence of maximal sum in given array.
Example: {2, 3, -6, -1, 2, -1, 6, 4, -8, 8}  {2, -1, 6, 4}. Can you do it with
only one loop (with single scan through the elements of the array)?

Обяснение:
Тук използвам алгоритъма на Кадан.
Идея на алгоритъма: масива се обхожда от ляво на дясно. Временната и максималната сума приемат стойнооста на първия елемент от масива. При всяко сумиране на числата се проверява стойностт на временната сума. Ако тя е по-голяма от максималната, запомнят се индексите на началния и крайния елемент и се определя стойността на максималната сума. Ако временната сума е по-малка от нула, следващото число става временна сума.

using System;

  class SequenceOFMaximalSumInGivenArray
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the array: ");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];

      Console.WriteLine("Enter elements of the array...");
      for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        Console.Write("Enter number: ");
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int currentSum = array[0];
      int maxSum = array[0];
      int firstIndex = 0;
      int tempIndex = 0;
      int lastIndex = 0;

      for (int i = 1; i < array.Length; i++)
      {
        if (currentSum > 0)
        {
          currentSum += array[i];
          firstIndex = i;
        }
        else
        {
          currentSum = array[i];
          tempIndex = i;
        }
        if (currentSum > maxSum)
        {
          maxSum = currentSum;
          lastIndex = i;
        }
        firstIndex = tempIndex;
      }

      for (int i = firstIndex; i <= lastIndex; i++)
      {
        Console.WriteLine(array[i]);
      }
    }
  }

09.Write a program that finds the most frequent number in an array.
Example: {4, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 4, 9, 3}  4 (5 times)

Обяснение:
Задачата е подобана на предходната. Тук масива се сортира, се сравнява първя елемент със следващия. Има една особеност, че цикъла е от 0 до array.Length – 1. Това е така зада не се излезе от границите на масива и да се получи съобщение за грешка.

using System;

  class MostFrequentNumberInAnArray
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter length of the array: ");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];

      Console.WriteLine("Enter elemnts of the array...");
      for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        Console.Write("Index {0} -> ", i);
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Array.Sort(array);
      int currentLen = 1;
      int maximalLen = 0;
      int number = 0;
      int repeats = 1;

      for (int i = 0; i < array.Length-1; i++)
      {
        if (array[i] == array[i+1])
        {
          currentLen++;
          if (currentLen > maximalLen)
          {
            maximalLen = currentLen;
            number = array[i];
            repeats++;
          } 
        }
        else
        {
          currentLen = 1;
        }
      }
      Console.WriteLine("{0} -> {1} times", number, repeats);
    }
  }

10.Write a program that finds in given array of integers a sequence of given
sum S (if present). Example: {4, 3, 1, 4, 2, 5, 8}, S=11  {4, 2, 5}

Обяснение:
Задачата е подобна на предходните.

using System;

  class SequenceOfGivenSumInGivenArray
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter array length: ");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];

      for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        Console.Write("Index {0} -> ", i);
        array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      Console.Write("Enter S: ");
      int s = int.Parse(Console.ReadLine());

      int currentSum = array[0];
      int firstIndex = 0;
      int lastIndex = 0;
      int startIndex = 0;

      for (int i = 0; i < array.Length-1; i++)
      {
        if (currentSum < s)
        {
          currentSum += array[i + 1];
          firstIndex = i;
        }
        if (currentSum > s)
        {
          currentSum -= array[startIndex];
          startIndex++;
        }
        if (currentSum == s)
        {
          startIndex--;
          lastIndex = i;
          firstIndex = lastIndex - startIndex; 
        }
      }

      for (int i = firstIndex; i <= lastIndex; i++)
      {
        Console.WriteLine(array[i]);
      }
    }
  }

11.Write a program that finds the index of given element in a sorted array of
integers by using the binary search algorithm (find it in Wikipedia).

Обяснение:
Повече за binary search алгоритъма, или още казано двоично търсене, може да прочетете ТУК!

using System;

class BinarySearchAlgorithm
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("Enter array length: ");
    int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

    int[] array = new int[arrayLength];

    for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
    {
      Console.Write("Index {0} -> ", i);
      array[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    Console.Write("Enter number: ");
    int number = int.Parse(Console.ReadLine());

    Array.Sort(array);
    int left = 0;
    int right = array.Length - 1;
    int middle = 0;
    int index = 0;

    for (int i = 0; i < array.Length-1; i++)
    {
      middle = (left + right) / 2;

      if (number == array[middle])
      {
        index = middle;
        Console.WriteLine("The number index is: {0}", index);
        break;
      }
      if (number < array[middle])
      {
        right = middle - 1;
      }
      if (number > array[middle])
      {
        left = middle + 1;
      }
    }
    if (index != middle)
    {
      Console.WriteLine("There is no such number in the array!!!");
    }
  }
}

12. Write a program that creates an array containing all letters from the alphabet
(A-Z).Read a word from the console and print the index of each of its letters in the array.

using System;

class IndexOfEachLetter
{
  static void Main()
  {
    Console.Write("Enter word: ");
    string word = Console.ReadLine().ToLower();

    char[] englishAlphabet = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'g', 'k', 'l', 'm', 'n', 
                   'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z' };

    foreach (char letter in word)
    {
      for (int i = 0; i < englishAlphabet.Length; i++)
      {
        if (letter == englishAlphabet[i])
        {
          Console.WriteLine("Letter \"{0}\" index in array -> {1}", letter, i);
        }
      }
    }
  }
}

14.Write a program that sorts an array of strings using the quick sort algorithm (find it in Wikipedia).

Обяснение:
Идея на алгоротъма: избира се главен елемент от масива, като всички елементи, които са по-малки от главния се поставят в ляво, а по-големите – в дясно. Рекурсивно се повтарят стъпките, като на края се прави конкатенация и се получава сортирания масив.

using System;

  class QuickSortAlgorithm
  {
    static void Quicksort(string [] elements, int left, int right)
    {
      int i = left;
      int j = right;
      string middle = elements[(left + right) / 2];
      while (i <= j)
      {
        while (elements[i].CompareTo(middle) < 0)
        {
          i++;
        }

        while (elements[j].CompareTo(middle) > 0)
        {
          j--;
        }

        if (i <= j)
        {
          // Swap
          string tmp = elements[i];
          elements[i] = elements[j];
          elements[j] = tmp;

          i++;
          j--;
        }
      }

      // Recursive calls
      if (left < j)
      {
        Quicksort(elements, left, j);
      }

      if (i < right)
      {
        Quicksort(elements, i, right);
      }
    }

    static void PrintArray(string[] elements)
    {
      foreach (string element in elements)
      {
        Console.Write(element + " ");
      }
      Console.WriteLine();
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("How many string elements you want to enter: ");
      int numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());

      string[] elements = new string[numberOfElements];

      Console.WriteLine("Enter elements: ");
      for (int i = 0; i < numberOfElements; i++)
      {
        Console.Write("Enter string: ");
        elements[i] = Console.ReadLine();
      }

      int left = 0;
      int right = elements.Length - 1;

      Console.Write("The unsorted array looks like: ");
      PrintArray(elements);
      Quicksort(elements, left, right);
      Console.Write("The sorted array looks like: ");
      PrintArray(elements);
    }
  }

15. Write a program that finds all prime numbers in the range [1…10 000 000].
Use the sieve of Eratosthenes algorithm (find it in Wikipedia).

Обяснение:
Идея на алгоритъма: започва се от числото 2 и се премахват всички останали, който се делят без остатък на 2. След това се взима 3 и се премахват всички останали, които се делят без остатък на 3 и т.н.

using System;

 class SieveOfEratosthenesAlgorithm
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter array legth:");
      int arrayLength = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[arrayLength];
      int max = (int)Math.Sqrt(arrayLength);

      for (int i = 2; i < max; i++)
      {
        if (array[i] == 0)
        {
          for (int m = (i * i); m < arrayLength; m += i)
          {
            array[m] = 1;
          }
        }
      }

      for (int i = 2; i < arrayLength; i++)
      {
        if (array[i] == 1) continue;
        if (i > 2) Console.Write(",");
        Console.Write("{0}", i);
      }
      Console.WriteLine("");
    }
  }

20. Write a program that reads two numbers N and K and generates all the variations
of K elements from the set [1..N]. Example: N = 3, K = 2  {1, 1}, {1, 2}, {1, 3},
{2, 1}, {2, 2}, {2, 3}, {3, 1}, {3, 2}, {3, 3}

Обяснение:
Използва се рекурсивен метод, който върти индекса на масива. Алгоритъма спира да работи, когато индекса стане равен на дължината на масива и се отпечата резултата. В противен случай, метода се извиква рекурсивно и всеки път индекса увеличава стойността си с едниница.

using System;

  class GenerateVariationsOfElements
  {
    static void Variations(int[] array, int n, int index)
    {
      if (index == array.Length)
      {
        for (int i = 0; i < array.Length; i++)
        {
          Console.Write(array[i] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
      }

      else
      {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
          array[index] = i;
          Variations(array, n, index + 1);
        }
      }
    }

    static void Main()
    {
      Console.Write("Enter N: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Enter K: ");
      int k = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[k];

      Variations(array, n, 0);
    }
  }

21. Write a program that reads two numbers N and K and generates all the
combinations of K distinct elements from the set [1..N]. Example: N = 5, K = 2 
{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {1, 5}, {2, 3}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 4}, {3, 5}, {4, 5}

Обяснение:
Задачата е подобна на предходната. Разликата е в това, че се използва допълнителна променлива tempNumber, която показва от къде да започне да се ибягват повторенията.

using System;

  class GeneratesAllCombinations 
  {
    static void Combinations(int[] array, int n, int index, int tempNumber)
    {
      if (index == array.Length)
      {
        for (int i = 0; i < array.Length; i++)
        {
          Console.Write(array[i] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
      }

      else
      {
        for (int i = tempNumber; i <= n; i++)
        {
          array[index] = i;
          Combinations(array, n, index + 1, i+1);
        }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter N: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Enter K: ");
      int k = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[] array = new int[k];

      Combinations(array, n, 0, 1);
    }
  }
Advertisements

3 responses to “1.Arrays

 1. Задача 11: не знам къде точно е грешката. Направил съм типична реализация на binary search алгоритъма. Посочи къде точно в кода ми е грешката.

  Задача 12: вместо “j” съм написал “g”, ще го оправя. Благодаря за оточнението. Но все пак по-важен е самия код 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s