C# Fundamentals 20112012 Part 1 – Sample Exam

Условията на задачите може да намерите в:
BGCoder или в Студетската Система на Телерик.

Всички мои решения са искарали резултат 100/100.

Проверка на вашите решения може да направите в BGCoder, като преди това се изисква регистрация.

1.Cartesian Coordinate System

Обяснение: Просто прочитам двете числа и с if-else конструкция проверявам в кой квадрант са, в зависимост от това дали са по-големи от, по-малки или равни на 0.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _1.Cartesian_Coordinate_System
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      decimal x = decimal.Parse(Console.ReadLine());
      decimal y = decimal.Parse(Console.ReadLine());

      int number = 0;

      if (x > 0 && y > 0)
      {
        number = 1;
      }
      else if (x < 0 && y > 0)
      {
        number = 2;
      }
      else if (x < 0 && y < 0)
      {
        number = 3;
      }
      else if (x > 0 && y < 0)
      {
        number = 4;
      }
      else if (x == 0 && y != 0)
      {
        number = 5;
      }
      else if (x != 0 && y == 0)
      {
        number = 6;
      }
      else
      {
        number = 0;
      }
      Console.WriteLine(number);
    }
  }
}

2.Miss Cat 2011

Обяснение: Най-лесно задачата може да се разбере като търсене на най-често срещаното число (котката, за която най-много е гласувано) в масив. Задачата може да се реши и с 10 променливи, “cat1, cat2, cat3 … cat10” и с последователност от if-else конструкции, но с използването на масив, решението е доста по-кратко. Прочитам “n”, което е броя на хората от журито, които ще гласуват. В цикил прочитам за кои котки гласуват и запазвам резултата в динамичен масив. След това с метода .Sord() сортирам масива. Ако текущия елемент е еднакъв със следващия, текущата дължина ( currentLength ) се увеличава с 1, след което се определя максималната дължина и се запазва номера на котката, за която е гласувано най-много. Ако текущия елемент е различен от следващия, тогава на текущата дължина се присвоява началната й стойност.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _2.Miss_Cat_2011
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      List<int> list = new List<int>();
      int currentLength = 1;
      int maximalLength = 0;
      int cat = 0;

      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        int vote = int.Parse(Console.ReadLine());
        list.Add(vote);
      }

      list.Sort();

      for (int i = 0; i < list.Count - 1; i++)
      {
        if (list[i] == list[i + 1])
        {
          currentLength++;
          if (currentLength > maximalLength)
          {
            maximalLength = currentLength;
            cat = list[i];
          }
        }
        else
        {
          currentLength = 1;
        }
      }
      Console.WriteLine(cat);
    }
  }
}

3.Forest Road

Обяснение: Независимо от стойността на N, разделям задачата на две части. Нека N е 4, следтователно първата част е да се принтират редовете от 1 до 4, а втората част е да се принтират редовете 5, 6 и 7.
Първата част се решава с два вложени цикъла, като там където се засекът стойностите на i и j, се принтира символа звезда (*), в останалите случаи – точка (.) .Втората част на задача също се решава с два вложени цикъла, с тази разлика, че обръщам първия цикъл и се завърта един път по-малко.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3.Forest_Road
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
          if (i==j)
          {
            Console.Write("*");
          }
          else
          {
            Console.Write(".");
          }
        } Console.WriteLine();
      }

      for (int i = n-1; i >= 1; i--)
      {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
          if (i==j)
          {
            Console.Write("*");
          }
          else
          {
            Console.Write(".");
          }
        } Console.WriteLine();
      }  
    }
  }
}

4.Binary Digits Count

Обяснение: Конвертирам числото в стринг формат, и го записвам в двоичен код във временната променлива temp. След това в цикъл обхождам всеки един елемент на стринга и го проверявам дали съвпада със стойността на b. Ако има съвпадение, брояча се увеличава с единица. След края на цикъла принтирам стойността на брояча и се въвежда следващото число, след което всичко се повтаря на ново.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _4.Binary_Digits_Count
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      char b = char.Parse(Console.ReadLine());
      short n = short.Parse(Console.ReadLine()); 

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        uint number = uint.Parse(Console.ReadLine());
        string temp = Convert.ToString(number, 2);
        int counter = 0;

        for (int j = 0; j < temp.Length; j++)
        {
          if (temp[j] == b)
          {
            counter++;
          }
        }
        Console.WriteLine(counter);
      }      
    }
  }
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s